Sambolagen

BRA ATT VETA OM SAMBOLAGEN

Upprätta själv samboavtal, testamente  och andra handlingar.
Om Du ska ta hjälp av jurist, spara pengar och tid genom att vara påläst och förberedd.

SAMBOLAGEN

Skillnader i makars och sambors juridiska ställning - Samboavtal och inbördes testamente - Sambors gemensamma bostad och bohag - Egendomsförhållandena under samboendet - Anmälan att en fastighet är gemensam bostad.

Sambo

Välkommen till P & K Juridik

Avtalsrätt, köprätt och fodringsrätt

I samband med affärsuppgörelser behöver man ofta hjälp med att utforma avtal eller bedöma och ta fram avtalsförslag. Efter att ett avtal har ingåtts kan tvist uppstå avseende avtalets giltighet eller tolkning av avtalsinnehållet. Vi på P & K Juridik hjälper dig  med dessa problem och vi kan även hjälpa dig under avtalsförhandlingar.

Den som har en fordran kan behöva råd eller hjälp med att driva in sin fordran eller för att tillbakavisa felaktiga fordringsanspråk, något som kan tyckas svårt för många. Vi på P & K Juridik kan hjälpa dig med våra kunskaper.

Vi hjälper även näringsidkare och konsumenter med råd eller biträde i tvister avseende köp av varor eller  tjänster.